КВАЛИФИКАЦИЯ ЖОГОРУЛАТУУ КУРСТАРЫ

Бул жерге тизме жазасыз. Тизмеде сиз өткөн бардык квалификация жогорулатуу курстары болот. Сканерлер туруп сертификаттарды да тиркесеңиз болот.